baner_bdmb

                

            BDMB Systemy Informatyczne                   Rok założenia 1992

 

              

 

BDMB-PlanB BDMB-FKW-B BDMB-DyspB BDMB-KSW BDMB-RNB

 

Rozliczanie należności budżetowych.

   System BDMB-RNB przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów dla należności z tytułu dochodów i zwrotów poniesionych wydatków. Ewidencja prowadzona jest w zbiorach danych zgodnie z art.16 ustawy o rachunkowości. Zbiory te w skali rachunkowości  jednostki samorządu terytorialnego są księgami pomocniczymi. Rozrachunki z poszczególnymi  płatnikami prowadzone są na kontach  będących uszczegółowieniem konta  syntetycznego 221 i/lub 240.

W celu łącznego ujęcia w księdze głównej zapisów szczegółowych dokonanych w księgach prowadzonych przez system, może zostać automatycznie wystawiona nota księgowa zgodnie z planem kont używanym w rachunkowości jednostki.

Wersje systemu:

 • M -   Rozliczanie należności z tytułu mandatów.
         System BDMB-RNB-M umożliwia w przypadkach gdy należność nie zostanie zapłacona w terminie,    zastosowanie wobec płatnika  środka egzekucyjnego w postaci tytułu wykonawczego. System prowadzi  rejestr mandatów zawierający  opisy mandatów w ujęciu szerszym niż  potrzeby rachunkowości  co w przypadku eksploatacji systemu w wersji wielodostępnej stwarza możliwość wprowadzania danych źródłowych bezpośrednio w jednostce wystawiającej mandaty. Wraz  z rejestrowaniem kolejnych mandatów tworzony jest rejestr ukaranych, który z punktu widzenia rachunkowości postrzegany jest jako rejestr płatników.

   

 • N - Rozliczanie należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów , dzierżaw, nabycia praw własności.
     System BDMB-RNB-N umożliwia w przypadkach gdy należność nie zostanie zapłacona w terminie,    wystawianie wezwań do zapłaty. Obok ksiąg rachunkowych prowadzony jest rejestr sprzedaży VAT.

   Wystawianie faktur VAT  System daje  możliwość automatycznego wystawiania faktur  dla dokonanych przypisów i wpłat,  jak również  ujmowanie w księgach rachunkowych - faktur i korekt, które zostały  wystawione manualnie.  W przypadku wieczystego użytkowania i dzierżaw, gdzie występuje szczególny moment powstawania obowiązku podatkowego, system może automatycznie wystawić fakturę po dokonaniu wpłaty, biorąc pod uwagę wysokość kwoty  należności.
   

 • E -  Rozliczanie należności z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych.
    
   System BDMB-RNB-E automatycznie przekwalifikowuje wpływy dotyczące należności lat ubiegłych do dochodów (wpływy dot. należności br stanowią pomniejszenie wydatków). Również automatycznie naliczane są odsetki za opóźnienie w świadczeniu pieniężnym.
  System prowadzi rejestr wystawionych upomnień jak również wystawionych tytułów wykonawczych.

 

 

  Podstawowe funkcje systemu:

 

 •  Prowadzenie zgodnie z ustawą o rachunkowości pomocniczych ksiąg rachunkowych.

 •  Prowadzenie rozrachunków należności.

 •  Ewidencja  takich zdarzeń jak: powstanie należności, wpłata, wpłata pomniejszona o koszty komornicze, korekta przypisu, korekta wpłaty, zwrot, umorzenie, naliczenie odsetek za opóźnienie w świadczeniu pieniężnym.

 • Bieżąca informacja o stanie rozrachunków.

 • Sporządzanie raportów wg skryptów użytkownika.

 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald.

 • Sporządzanie list dyspozycji wpłat należności dla kas  obsługiwanych przez system BDMB-KSW

 • Automatyczne tworzenie na podstawie raportów kasowych systemu BDMB-KSW, dokumentów zawierających zapisy wpłat należności głównych i pobocznych.

 • Wspomaganie rejestrowania wpłat dokonanych przelewem bankowym System może korzystać z rejestru wyciągów bankowych który jest prowadzony przez BDMB-FKW-B.

 • Sporządzanie not księgowych dla systemu BDMB-FKW.

 • Wystawianie upomnień - prowadzenie rejestru upomnień.

 • Wystawianie tytułów wykonawczych (Mandaty) - prowadzenie rejestru wystawionych tytułów.

 • Wystawianie faktur VAT - prowadzenie rejestru sprzedaży VAT
     

 

    Okno informacji o kwotach zobowiązań z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych. Zawiera należności główne w rozbiciu na raty oraz odsetki przypisane które zostały naliczone na dzień wydania decyzji. Termin zapłaty jest terminem wydania decyzji i od dnia  następnego system oblicza odsetki za opóźnienie w świadczeniu pieniężnym.
  Na pokazaną kwotę niezapłaconych odsetek należnych w wysokości 461.66 zł składa się kwota odsetek przypisanych a nie zapłaconych  i kwota odsetek do naliczenia i przypisania na dzień 2007.11.05 w wysokości 266.36 zł.