baner_bdmb

                

            BDMB Systemy Informatyczne                   Rok założenia 1992

 

              

 

BDMB-PlanB BDMB-FKW-B BDMB-DyspB BDMB-KSW BDMB-RNB

 

System finansowo-księgowy dla jednostki budżetowej.

 Zaangażowanie środków finansowych   System BDMB-FKW-B oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,  pozwala   śledzić na bieżąco zaangażowanie środków finansowych przez poszczególnych  dysponentów środków z dokładnością do podziałki klasyfikacji budżetowej. Ujęcie wydatku w księgach rachunkowych następuje po dokonaniu wydatku. Na potrzeby bieżącego wyznaczenia zaangażowania środków finansowych, system prowadzi dodatkowo trzy rejestry: rejestr wniosków o umowy, rejestr zawartych umów i rejestr "wydatki/koszty" tj. rejestr dokumentów które pociągają za sobą  konieczność dokonania wydatku np. faktury zakupu, rachunki dot. umów-zleceń, wnioski o zaliczki, rozliczenia zaliczek, polecenia przekazania dotacji. Zaangażowanie prawne środków  jest sumą wydatków dokonanych, niezrealizowanych kwot umów i dokumentów wydatkowych przed ich zapłatą. Porównanie kwot zaangażowania z kwotami planu finansowego pozwala na bieżące wyznaczanie kwot wolnych środków. Dla wyznaczonego przez system zaangażowania prawnego może w sposób automatyczny zostać sporządzona nota księgowa w celu ujęcia zaangażowania na koncie 998.
   System  w trakcie wprowadzania umowy do rejestru umów lub  dokumentu wydatkowego do rejestru wydatków, sprawdza kwoty wolnych środków w poszczególnych klasyfikacjach właściwych dysponentów i odpowiednimi komunikatami sygnalizuje brak środków finansowych.
   

 

 

  Podstawowe funkcje systemu
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • Prowadzenie ewidencji sprawozdań z ksiąg pomocniczych.

 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.

 • Bieżąca informacja o stanie kont i obrotów.

 • Prowadzenie rejestru "wnioski o umowy". Ujęcie w rejestrze np. wniosku inwestycyjnego zwiększa tzw. "bieżące zaangażowanie środków finansowych"

 • Prowadzenie rejestru umów. Ujęcie umowy w rejestrze skutkuje zwiększeniem prawnego zaangażowania środków.

 • Prowadzenie rejestru wydatków  W rejestrze tym ujmowane są również faktury VAT potwierdzające dokonanie  zakupu, co stwarza możliwość utworzenia rejestru zakupu VAT i automatyczne sporządzenie deklaracji VAT 7. Ujęcie faktury w rejestrze  w przypadku gdy nie jest to faktura związana z wcześniej zawartą umową,  powoduje zwiększenie zaangażowania środków,

 • Bieżąca informacja o zaangażowaniu środków finansowych przez poszczególnych dysponentów  w układzie klasyfikacji budżetowej.

 • Pobieranie na bieżąco planu dochodów i wydatków  z systemu PlanB .

 • Prowadzenie rejestru sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków.

 • Przekazywanie sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków do systemu PlanB.

 • Eksport danych księgowych do arkuszy kalkulacyjnych  
     

 

 Dodatkowe  funkcje systemu:

 

 • Prowadzenia rejestru przelewów dla faktur rejestru wydatków.

 • Prowadzenia  rejestru przelewów dla innych zobowiązań.

 • Tworzenie pliku wysyłki dla programu łączności z bankiem.

 • Prowadzenie rejestru wyciągów bankowych. Rejestr jest aktualizowany we współpracy z programem łączności z bankiem. Całe wyciągi  lub wypisy z wyciągów za pośrednictwem systemu udostępniane są wskazanym użytkownikom.

 • Prowadzenia rejestrów not odsetkowych dla dowolnych grup kont 
  ( w szczególności dla należności i zobowiązań ).

 • Prowadzenia rejestrów wezwań do zapłaty – istnieje możliwość rejestrowania kilku rodzajów 
  wezwań do zapłaty ( np. wezwanie do zapłaty, monit przedsądowy, ostateczne wezwania 
  do zapłaty przedsądowe ),

 • Prowadzenia rejestrów potwierdzeń sald,
   

 

  Ustawowe wymagania a system BDMB-FKW

    System BDMB-FKW prowadzi  zasoby informacyjne rachunkowości zorganizowane w formie   oddzielnych zbiorów danych,    tworzących: dziennik, księgę główną i zestawienie obrotów i sald.

     System  umożliwia uzyskanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów księgowych przez ich    wydrukowanie: Tabulogram „Dziennik”, Tabulogram „Księga główna”.

     Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składają się z automatycznie numerowanych stron, z   oznaczeniem pierwszej i ostatniej. Strony wydruków zawierają podsumowania  liczone w sposób  ciągły w skali roku.

   Zdarzenia danego miesiąca  sprawozdawczego ujmowane są w dzienniku w porządku    chronologicznym.

       Zdarzenia danego miesiąca sprawozdawczego  w księdze głównej  są ujmowane w porządku systematycznym  chronologicznie.

     System zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów.

   Treść ksiąg rachunkowych w postaci plików tekstowych może być przenoszona na dowolny   komputerowy nośnik danych (w tym taki który zapewnia trwałość zapisu np. płyta CD).

     Zapis księgowy wprowadzany do dziennika otrzymuje automatycznie nadawany  numer pozycji w dzienniku oraz identyfikator osoby  odpowiedzialnej za treść zapisu.

     Zapisy są równocześnie wprowadzane do dziennika i księgi głównej.

     Zapisy w dzienniku i  na kontach księgi głównej są powiązane poprzez numer pozycji w dzienniku, co umożliwia ich sprawdzenie.

    Zapisy  w dzienniku zawierają dane pozwalające  na jednoznaczne powiązanie ich z dowodami  źródłowymi.

     Poprawianie błędnych zapisów  w księgach rachunkowych jest możliwe tylko przez  wprowadzenie  do ksiąg zapisów korygujących.

      System BDMB-FKW zapewnia programową kontrolę dostępu do funkcji systemu i  danych.

 

    Formularz rejestracji polecenia księgowania. Zapisy księgowe wprowadzane są do systemu w formie  wielopozycyjnych dwustronnie      uzgodnionych dokumentów.

 

 
   Przykład: Analiza wykonania planu wydatków dla dysponenta "03" w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej. Dla wskazanej podziałki istnieje możliwość przeglądania zapisów księgowych składających się na kwotę wydatków.