baner_bdmb

                

            BDMB Systemy Informatyczne                   Rok założenia 1992

 

              

 

BDMB-PlanB BDMB-FKW-B BDMB-DyspB BDMB-KSW BDMB-RNB

 

Obsługa planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego.

System BDMB-PlanB służy do tworzenia i obsługi planu finansowego budżetu gminy w dwóch układach:

         - wg podziałki klasyfikacji budżetowej,

         - wg grup tematów, tematów i zadań,

w podziale na jednostki budżetowe i dysponentów środków finansowych w tych jednostkach.  Słownik grup tematów i tematów tworzony jest przez użytkownika systemu wg własnych potrzeb.

   Dysponent środków finansowych ( dla jednostki takiej jak urząd gminy jest to np. wydział lub referat)  tworzy projekt planu wydatków i dochodów w rozbiciu na zadania. Każde zadanie posiada unikalny identyfikator oraz klasyfikator budżetowy i określenie przyporządkowujące zadanie do określonego tematu i grupy tematów.
    Np.
            Dysponent o identyfikatorze "0103" - Urząd - Wydział Gospodarki Miejskiej
            tworzy  zadanie o identyfikatorze: W0103.006 i nazwie "Zimowe oczyszczanie dróg"
            Zadanie to posiada klasyfikację budżetową:  90/9003/4300
            i należy do tematu: "Oczyszczanie miasta" i grupy tematów: "Wydatki komunalne"

   Wprowadzenie wszystkich zadań wszystkich dysponentów do bazy systemu automatyczne tworzy plan finansowy gminy w dwóch podanych powyżej układach. Plan finansowy dysponenta tworzy  w bazie danych systemu oddzielny dokument który może być przed przyjęciem planu wielokrotnie przez dysponenta modyfikowany.
   W ciągu roku budżetowego system umożliwia dokonywanie zmniejszeń i zwiększeń kwot poszczególnych zadań planu finansowego gminy oraz tworzenie nowych zadań. System prowadzi rejestr zapisów  zmieniających plan finansowy. Każdy zapis zawiera również informację o dokumencie źródłowym stanowiącym podstawę zmiany. Zmiana kwot zadań automatycznie znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Dla każdego miesiąca sprawozdawczego można sporządzić  zestawienie zapisów w układzie systematycznym.
   Plan finansowy  po zmianach  może być w postaci dokumentu w formacie HTML  automatycznie rozsyłany przy pomocy poczty elektronicznej do jednostek budżetowych gminy. W przypadku gdy jednostka budżetowa używa systemu finansowego BDMB-FKW-B to przesłany dokument może być bezpośrednio pobrany do tego systemu. W sytuacjach gdy systemy finansowo-księgowe  BDMB-FKW-B  jednostek budżetowych gminy działają w tej samej sieci lokalnej co PlanB, to mogą one bezpośrednio pobierać "plan po zmianach" do swojej bazy danych.
   System BDMB-PlanB prowadzi rejestr miesięcznych sprawozdań  z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków które są sporządzane przez jednostki budżetowe gminy. Sprawozdania są scalane i sporządzane są  sprawozdania ogólne takie jak: Rb27,Rb28,Rb50..System posiada możliwość  tworzenie plików  w formacie umożliwiającym wczytanie sprawozdania przez system BeSTi@. System finansowo-księgowy BDMB-FKW-B przygotowuje pliki tekstowe sprawozdań które są bezpośrednio importowane do systemu PlanB.
   Prowadzenie planu finansowego budżetu przy pomocy systemu PlanB bardzo upraszcza przygotowanie projektu budżetu dla roku następnego.  System automatycznie tworzy dla poszczególnych dysponentów dokumenty z wykazem zadań i kwotami wykonania planu z roku bieżącego. Dokumenty te po zweryfikowaniu przez dysponentów są wczytywane do bazy danych systemu i tworzą projekt planu.
  

 

 

  Podstawowe funkcje systemu:
 • Tworzenie projektu planu na rok następny na podstawie planu po zmianach dla roku bieżącego.

 • Tworzenie kolejnych wersji planu na podstawie zgłoszonych potrzeb przez dysponentów środków finansowych.

 • Możliwość zgłaszania potrzeb w formie dokumentów elektronicznych.

 • Zatwierdzanie planu.

 • Ewidencja zmian planu.

 • Automatyczne przesyłanie planu po zmianach do jednostek gminy przy pomocy poczty elektronicznej.

 • Udostępnianie aktualnego planu systemom finansowo-księgowym jednostek budżetowych

 • Prowadzenie ewidencji miesięcznych sprawozdań z wykonania planu przez jednostki budżetowe gminy. System finansowo-księgowy BDMB-FKW-B sporządza  automatycznie sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków w formie dokumentów elektronicznych. Sprawozdania te mogą być ewidencjonowane
   i agregowane w celu sporządzenia sprawozdań gminy.

 • Tworzenie plików przesyłki sprawozdań dla systemu BeSTi@..

 • Monitorowanie wykonania planu w dowolnych przekrojach.

 

 

 

   Menu funkcji związanych z obsługą planu budżetu po przyjęciu uchwały budżetowej. Po każdorazowym zarejestrowaniu uchwały/zarządzenia zmieniających plan, zostaje on udostępniany jednostkom. System może automatycznie wysłać plan po zmianach do wskazanych jednostek przy pomocy poczty E-Mail. Jednostki w oparciu o otrzymany plan mogą przy pomocy prostego programu SWP sporządzić w formie elektronicznej sprawozdania z wykonania i przesłać je do systemu Plan-PlanB.

 

   Program pomocniczy BDMB-SWP. Okno edycji sprawozdań z wykonania budżetu. Okno wstępnie zostaje zapełnione danymi planu który do jednostki przesłał system BDMB-PlanB. Po wypełnieniu tabeli sprawozdania przez jednostkę, plik sprawozdania może zostać przesłany pocztą elektroniczną do systemu BDMB-PlanB. Program SWP dodatkowo  umożliwia sporządzenie sprawozdań w formie papierowej.

 

 

  Przykład przedstawiający plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej z dokładnością do zadań.  Dla każdej pozycji zestawienia uwidaczniane są kwoty zmniejszeń i zwiększeń planu. System umożliwia podgląd zapisów składających się na daną kwotę zmian planu jak również sporządzanie zestawień dokonywanych zmian planu dla danego miesiąca sprawozdawczego. Przekazywane informacje o zmianach planu do systemu finansowo-księgowego BDMB-FKW-B stanowią tam podstawę do automatycznego sporządzania pozabilansowej noty księgowej uwidaczniającej  na koncie "980" zmiany planu.

 

 

  Przykład przedstawiający plan wydatków wg grup tematów/tematów/zadań. Wskazując zadnie w tabeli  wystarczy zmienić zakładkę na "Klasyfikacja budżetowa" by to zadanie zobaczyć w układzie  klasyfikacji budżetowych.

 

 

 

 

   Okno analizatora wykonania budżetu. Analizator umożliwia w trybie interaktywnym uzyskiwanie  takich przekrojów  danych jak: plan wg rodzajów zadań, wg dysponentów i wg klasyfikacji budżetowej. Użytkownik może zdefiniować własne grupy paragrafów oraz przeprowadzać agregacje danych ze względu na dział rozdział i paragraf.