baner_bdmb

                

            BDMB Systemy Informatyczne                   Rok założenia 1992

 

              

 

BDMB FKW BDMB STNW BDMB SPRW BDMB KSW BDMB GMW

 

System finansowo-księgowy.

 Podstawowe funkcje systemu:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami. 
 • Pieżąca informacja o stanie kont i obrotów.
 • Eksport danych księgowych do arkuszy kalkulacyjnych, sporządzanie raportów i sprawozdań.

 

 Dodatkowe  funkcje systemu:
 • Prowadzenie rejestru zakupu VAT,

 • Prowadzenia rejestru przelewów dla faktur rejestru zakupu,

 • Prowadzenia  rejestru przelewów dla innych zobowiązań,

 • Wystawiania pojedynczych poleceń przelewów,

 • Prowadzenia rejestrów not odsetkowych dla dowolnych grup kont ( w szczególności dla należności i zobowiązań ),

 • Prowadzenia rejestrów wezwań do zapłaty – istnieje możliwość rejestrowania kilku rodzajów wezwań do zapłaty ( np. wezwanie do zapłaty, monit przedsądowy, ostateczne wezwania do zapłaty przedsądowe ),

 • Prowadzenia rejestrów potwierdzeń sald,

 • Rozliczania i analizy kosztów.

 

  Ustawowe wymagania a system BDMB-FKW

    System BDMB-FKW prowadzi  zasoby informacyjne rachunkowości zorganizowane w formie   oddzielnych zbiorów danych,    tworzących: dziennik, księgę główną i zestawienie obrotów i sald.

     System  umożliwia uzyskanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów księgowych przez ich    wydrukowanie: Tabulogram „Dziennik”, Tabulogram „Księga główna”.

     Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składają się z automatycznie numerowanych stron, z    oznaczeniem pierwszej i ostatniej. Strony wydruków zawierają podsumowania  liczone w sposób   ciągły w skali roku.

   Zdarzenia danego miesiąca  sprawozdawczego ujmowane są w dzienniku w porządku    chronologicznym.

         Zdarzenia danego miesiąca sprawozdawczego  w księdze głównej  są ujmowane w porządku   systematycznym  chronologicznie.

      System zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów.

   Treść ksiąg rachunkowych w postaci plików tekstowych może być przenoszona na dowolny   komputerowy nośnik danych (w tym taki który zapewnia trwałość zapisu np. płyta CD).

     Zapis księgowy wprowadzany do dziennika otrzymuje automatycznie nadawany  numer pozycji w dzienniku oraz identyfikator osoby  odpowiedzialnej za treść zapisu.

     Zapisy są równocześnie wprowadzane do dziennika i księgi głownej.

     Zapisy w dzienniku i  na kontach księgi głównej są powiązane poprzez numer pozycji w dzienniku, co umożliwia ich sprawdzenie.

    Zapisy  w dzienniku zawierają dane pozwalające  na jednoznaczne powiązanie ich z dowodami   źródłowymi.

     Poprawianie błędnych zapisów  w księgach rachunkowych jest możliwe tylko przez  wprowadzenie  do ksiąg zapisów korygujących.

      System BDMB-FKW zapewnia programową kontrolę dostępu do funkcji systemu i  danych.