baner_bdmb

                

            BDMB Systemy Informatyczne                   Rok założenia 1992

 

              

 

 

  RACHUNKOWOŚĆ  BUDŻETOWA
  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.

   System BDMB-RNB-E został przystosowany do rozliczania należności od  dłużników alimentacyjnych. Rozliczenia przeprowadzane są  w ewidencji szczegółowej prowadzonej do konta 221.  Ewidencja spełnia wymogi pomocniczych ksiąg rachunkowych.  Każde zdarzenie ujmowane jest w ewidencji  w formie zapisów odpowiednio  oddających rodzaj zdarzenia. 
   Dla każdego zadłużonego  zakładana jest kartoteka grupująca zapisy. Pozwala to  na szybkie uzyskiwanie informacji o stanie rozliczeń z każdym zadłużonym oraz o wysokości  odsetek należnych. 
    Równocześnie dane ujmowane są tak, żeby można było uzyskać informacje o stanie należności przypadających dla budżetu państwa, gminy wierzyciela i gminy dłużnika. Odsetki należne budżetowi państwa podawane są w podziale na odsetki lat ubiegłych i odsetki roku bieżącego.
    System pozwala na automatyczne tworzenie zapisów dla ujęcia w ewidencji  wpłat od komornika. Automatycznie naliczane są odsetki należne z tytułu opóźnienia w  świadczeniu pieniężnym i kwota wpłaty rozdzielana jest pomiędzy należność główną i odsetki  - proporcjonalnie. Na ujęcie wpłaty w  ewidencji  może sie składać kilka zapisów  po stronie Ma konta 221 i kilka przypisów odsetek należnych.
    System posiada możliwość sporządzenia  zestawienia obrotów i sald dla księgi pomocniczej, oraz zestawień pozwalających na dokonywanie łącznych zapisów w księgach rachunkowych na koncie 221 i kontach korespondujących z kontem 221.

 

 

Pole tekstowe: BDMB-RNB-E
Księga pomocnicza

Pole tekstowe: Dział merytoryczny

Pole tekstowe: Księga główna

 

 

 

 

  Podstawowe funkcje systemu:

 

 •  Prowadzenie zgodnie z ustawą o rachunkowości pomocniczych ksiąg rachunkowych.

 •  Prowadzenie rozliczeń należności.

 •  Ewidencja  takich zdarzeń jak: powstanie należności, wpłata,  korekta przypisu, korekta wpłaty, zwrot, umorzenie, naliczenie odsetek za opóźnienie w świadczeniu pieniężnym.

 • Bieżąca informacja o stanie rozliczeń.

 • Sporządzanie raportów wg skryptów użytkownika.

 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald.

 • Sporządzanie not księgowych dla systemu BDMB-FKW.

 • Wystawianie upomnień - prowadzenie rejestru upomnień.

 • Automatyczne wystawianie not odsetkowych i dokonywanie zapisów odsetek należnych
     

 

 

  Obliczanie na bieżąco zaangażowania wydatków.
   Ocena na bieżącego zaangażowania wydatków, dodatkowo  może uwzględniać wnioski o zawarcie umowy  (np. wnioski inwestycyjne). Jest to szczególnie przydatne w przypadkach gdy w uchwale budżetowej został określony limit zaangażowania prawnego środków finansowych na lata następne.

 

  Kwalifikacja zakupów wg symboli CPV.                                                                                       

  Moduł obsługi dysponenta środków finansowych  BDMB-DyspB może służyć również do śledzenia stanu zakupów wg symboli CPV. Podczas rejestrowania faktury zakupu  dysponent może podać symbol CPV posiłkując się Wspólnym Słownikiem Zamówień. Zakupy poszczególnych dysponentów podlegają sumowaniu i na bieżąco dysponent jest informowany o sumarycznych zakupach w jednostce budżetowej wg symboli CPV.      Dodatkowo moduł umożliwia  na podstawie planu wydatków utworzenie dysponentowi planu zakupów wg symboli CPV. Na podstawie pojedynczych planów automatycznie tworzony jest  plan zakupów wg CPV dla jednostki budżetowej. 

 

  Znaczne uproszczenie rozliczania należności z tytułu zwrotów poniesionych wydatków.               

 System BDMB-RNB-E  służący do rozliczania należności budżetowych z tytułu zwrotów  dokonanych wydatków jak i dochodów budżetowych. Szczególnie przydatny w przypadkach rozliczania zwrotów świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych. Prowadzone przez system rejestry są księgami pomocniczymi w stosunku do księgi głównej.  System automatycznie przekwalifikowuje wpływy dotyczące należności lat ubiegłych do dochodów (wpływy dot. należności br stanowią pomniejszenie wydatków). Również automatycznie naliczane są odsetki za opóźnienie w świadczeniu pieniężnym. System prowadzi rejestr wystawionych upomnień jak również wystawionych tytułów wykonawczych.